O firmie

Reseller News, 01.03.2014

Przed pułapkami prawnymi czyhającymi na integratorów przestrzega Daniel Olejniczak, wiceprezes zarządu Bonair SA.

[…] Integratorzy powinni szczególnie uważać na trzy kwestie związane z podpisywaniem umów. Pierwszą z nich są prawa autorskie. Oczekiwania klientów w zakresie przekazywania praw autorskich uniemożliwiają wykorzystanie tworzonego kodu źródłowego w kolejnych projektach, co zmusza do podniesienia kosztu takiej usługi. Rozwiązaniem w takich przypadkach jest współwłasność praw autorskich, godząca interesy obu stron. Kolejna sprawa to zakres odpowiedzialności i ustalenia w kwestii ewentualnych kar umownych. W tym przypadku istotne jest ograniczenie kwoty ewentualnych odszkodowań i kar w miejsce otwartej odpowiedzialności. Ważne jest także zdefiniowanie katalogu sytuacji uprawniających do naliczenia kar umownych w taki sposób, żeby stanowiły one zbiór krytycznych dla całego przedsięwzięcia sytuacji zawinionych przez dostawcę. Ostatnia kwestia to harmonogram płatności – uwzględniający finansowanie projektu proporcjonalne do postępów prac.[…]

Cały artykuł zatytułowany „Pułapki czyhające na integratorów” można przeczytać w marcowym numerze magazynu Reseller News.