O firmie

Reseller News, 01.09.2014

O autorskich rozwiązaniach stworzonych przez resellerów i integratorów jako osobne produkty w portfolio przeczytacie we wrześniowym numerze Reseller News. W artykule zatytułowanym „Produkty własne resellerów” o rozwiązaniu CasePro wypowiedział się Jan Szymanowski, Wiceprezes Zarządu Bonair SA.

[…] Rozwiązanie zostało zaprojektowane na podstawie do­świadczeń z wdrożenia obsługi procesów kredytowych w dużym banku. Zebraliśmy wszystkie pozytywne cechy poprzedniego rozwiązania i ograniczenia wynikające z za­stosowanej technologii i architektury. Roz­wiązanie miało spełniać wymóg zero kodowania, tzn. wdrożenie nowego procesu czy sprawy miało odbywać się bez udziału programistów. […] Impulsem do rozwoju produktu było także pozyskanie środków U E i wspar­cie ze środków EFRR w ramach działania l .4-4. l Programu Operacyjnego Innowa­cyjna Gospodarka. […] Przygotowanie proto­typu CasePro zajęto kilkanaście miesięcy. Wtedy też pozyskaliśmy pierwszych klientów na to rozwiązanie. Platforma jest stale udo­skonalana, kolejni klienci stanowią dla nas cenną inspirację do rozwoju. […]